produkter ikon

Produkter og tjenester

Apurgo tilbyr de tjenestene du trenger for å få trygt vann i og ut av rørene.

Apurgo m3

Vannbehandlingssystemet ApurgoM3 gir optimal sikkerhet der det er behov for å forebygge og fjerne bakterievekst og Legionella i det interne vannforsyningsnettet.

Systemskisse

METODEN

ApurgoM3  er basert på sølv- og kobberionisering. Dosering av aktive forbindelser skjer ved bruk av strøm (elektrolyse), uten håndtering av kjemikalier. Sølv- og kobberioner i vannet rengjør rørene for biofilm, dreper og forebygger etablering av Legionella og andre skadelige bakterier. 

Apurgos digitale styringssystem overvåker kontinuerlig prosessen og doserer ionene etter vannforbruk. Systemet er enkelt å vedlikeholde og det driftes av vår driftssentral via skyløsning. 

Med ApurgoM3  kan du spare energi ved å senke temperaturen i beredere og på tappevannet og likevel få helt trygt vann. Du eliminerer samtidig HMS-risiko som kjemikaliehåndtering og skåldingsfare.

Så mye energi kan du spare

ENKEL INSTALLASJON

ApurgoM3  består av en styringsenhet og én eller flere prosessceller, avhengig av vannforbruk (m3) per år. Anlegget monteres på hovedvannrøret rett etter vannmåler. Det må lages en bypass over anlegget slik at vannforsyning kan sikres under service på prosesscellene (se figur over).

Vannmåler må ha elektronisk pulsgiver som gir puls per liter (24 VDC). Dersom vannmåler ikke har integrert pulsgiver, kan det monteres ekstern pulsgiver på vannmåleren. 

Styringsskap monteres nær prosesscellene. Det må sikres 230 V / 16 A og internettilgang for overvåking, enten via fast internettlinje eller mobilt nett. 

TRYGG VANNBEHANDLING

Kobber- og sølvionisering for å hindre oppvekst av Legionellabakterier har vært benyttet i mange år, spesielt i USA. Effekten er godt dokumentert.

Det digitale styringssystemet i ApurgoM3 sørger for at doseringen med god margin holder seg langt under de gjeldende grenseverdiene. Apurgos vannbehandlingsteknologi er godkjent for drikkevannsbehandling av Mattilsynet og oppfyller kravene i Biocidforskriften. 

SLIK VIRKER APURGO M3

ApurgoM3 gir en stabil og langvarig effekt i hele rørnettet. Dermed opprettholder vi effektiv vannbehandling selv i perioder med lite bruk eller stengte bygg. 

Når positivt ladede kobber- og sølvioner binder seg til den negativt ladede celleveggen på bakterier, brytes celleveggen ned av kobberionene og åpner for at sølvionene kan trenge inn i cellen og ødelegge dens DNA. Effekten er at cellen dør, eller mister evnen til å formere seg. Metoden er også svært effektiv for rens av biofilm / begroing i vannrør.

apurgo

ULIKE MODELLER

ApurgoM3 System leveres i flere standard modeller tilpasset byggets vannforbruk. Vi tilbyr også skreddersøm ved behov.

M3-5

M3-25

 

M3-50

Spesial-
tilpasset

ulike modeller

Apurgo Clean

ApurgoClean er vårt intelligente doseringssystem for kjemikaliedosering. Våre doseringssystemer består av flere modeller og er robuste og fleksible. Vi tilbyr både mobile og permanente løsninger og de kan tilpasses ulike typer bygg og ulike bakterielle utfordringer

Doseringssystemet er i hovedsak basert på Hydrogenperoksid som er godkjent av Mattilsynet for bruk i drikkevann. Den fjerner biofilm og dreper bakterier. ApurgoClean monteres på hovedvannsintaket og sikrer alt forbruksvann. Doseringspumpen doserer kjemien i forhold til vannforbruket i bygget til enhver tid. Vannmåleren sørger for riktig dosering. Systemet er tilrettelagt for oppkobling til SD-anlegg. 

ApurgoClean benyttes også for fjerning av misfarget vann. Misfarget vann (brunt vann) kan være en indikasjon på for høyt innhold av jern, humus og lignende i rørene. I tillegg til negative reaksjoner fra brukere, kan dette medfører stor slitasje på sanitørutstyr og høyere vedlikeholdskostnader. Dette er et irritasjonsmoment og en bekymring for mange byggeiere. Selv om drikkekvannet er bakteriologisk trygt og oppfyller kravene i Drikkevannsforskriften, kan det allikevel være misfarget og ha uønsket smak.

Apurgo har både VVS-, biologi- og kjemikompetanse som sikrer at vi finner den riktige og mest effektive metoden for å løse ditt problem. Med rene rør får dere blankt og velsmakende vann igjen. 

apurgoclean-white.pngPMD

 

apurgoclean-white.pngPOD

 

Legionellakontroll


Apurgo tilbyr skreddersydde verktøy for forebygging, ettersyn og kontroll av Legionella i kaldt- og varmtvannsanlegg som  inngår i byggets internkontroll 


Hva inkluderer vårt legionellakontroll program? 

 • Innledende kartlegging og risikovurdering

 • Handlingsplan for avvikshåndtering

 • Årshjul med anbefalte rutiner for forebygging, ettersyn og kontroll

 • Program for vannprøvetaking

 • Instrukser for alle anbefalte oppgaver

 • Rammeverk for gjennomføring av årlig revisjon og internkontroll

 • Tilgang til våre rådgivere med ekspertise innen Legionella, avvikshåndtering og vannbehandling

OPPLÆRING OG OPPFØLGING

Vi hjelper deg i gang med den første risikovurderingen og gir deg deretter et anbefalt legionellakontroll program og de nødvendige verktøy og opplæring for gjennomføring av rutiner og internkontroll.

Ved å ha en fast leveringsavtale med oss, håndterer vi all logistikk rundt vannprøveutstyr for deretter å tolke og gi råd rundt analysesvarene. 

Skulle du ha ytterligere behov for bistand, så er vi tilgjengelig for rådgivning og gjennomføring av tiltak. Leveringsavtalen gir deg faste priser på våre rådgivningstjenester.

Ønsker du en leveringsavtale for legionellakontroll?

Kontakt oss

Legionellaprogram

Risikovurdering


Forskrift om miljørettet helsevern pålegger å gjennomføre risikovurderinger for virksomheter og eiendommer med innretninger som direkte eller indirekte kan spre Legionella via aerosol til omgivelsene, utendørs eller innendørs.


ET GRUNNLAG FOR KONTROLL

God kjennskap til egne bygg er essensielt for god legionellaforebygging. Apurgo tilbyr risikovurderinger som danner grunnlaget for et videre oppfølgingsprogram med forebygging og kontroll av Legionella. En risikovurdering skal minimum oppdateres årlig i tråd med gjeldende forskrifter.

Hvem omfattes av forskriften?

Les mer her

Kontakt oss gjerne for en uforplinktende prat om risikovurdering, vannprøver og bistand til desinfisering.

EN RISIKOVURDERING INNEBÆRER Å…


KARTLEGGE

 • Innretninger i kaldt- og varmtvannsanleggene
 • Dusjer og andre innretninger med risiko for å spre Legionella via aerosol (dråper)
 • Brukergrupper og -frekvens 
 • Temperaturer i beredere, tappepunkt og sirkulasjonsledninger
 • Bakterienivå
 • Blindrør og andre avvik ved anleggene
 • Dagens legionellarutiner 

VURDERE

 • Sannsynlighet for bakterievekst
 • Grad av aerosoldannelse
 • Sannsynlighet for og konsekvens av eventuell smitte
 • Total risiko ved bygget

ANBEFALE

 • Avvikshåndtering
 • Tekniske utbedringer
 • Legionellakontroll program for forebygging og kontroll

Risikovurdering

Vannanalyser


Apurgo tilbyr mikrobiologiske analyser av Legionella

og generelt bakterienivå (kimtall), samt øvrige drikkevannsparametere


HVORFOR VANNPRØVER?

Folkehelseinstituttet anbefaler jevnlig vannprøvetaking for overvåking av Legionella og for å verifisere at de rutiner man gjør er tilfredsstillende. Antall og frekvens av vannprøver bestemmes ved en risikovurdering.

Apurgo gir råd og kan gjøre strakstiltak dersom det avdekkes høyt bakterienivå i vannet.

PRØVETAKING

Apurgo gir opplæring i vannprøvetaking eller bistår ved behov. Analysene utføres av et uavhengig akkreditert laboratorium. Sammen setter vi opp et analyseprogram som er riktig for ditt bygg eller innretning. 

Ønsker du vannanalyser? 

Kontakt oss

Vannanalyser

Avvikshåndtering


Apurgo bistår med rådgivning og gjennomføring av

rens og desinfeksjon av kaldt- og varmtvannsanlegg


Avvikshåndtering anbefales når

 • Risikovurderingen eller rutinemessig tilsyn og analyser tilsier at det er behov for avvikshåndtering
 • Anlegget har vært ute av bruk i mer enn en måned
 • Det er et utbrudd eller mistanke om utbrudd av legionellose

Det finnes flere strategier for gjennomføring av rens og desinfeksjon. Hvilken metode som anbefales vurderes i det enkelte tilfelle.

Sjokkoppvarming

Sjokkoppvarming som desinfeksjonstiltak anbefales hovedsakelig ved mindre eller middels store anlegg, hvor man er sikker på at man har tilstrekkelig med varmtvann og høye nok temperaturer til å desinfisere hele anlegget.

Det er viktig å påpeke at denne metoden i liten grad fjerner biofilm og derfor er det en stor risiko for at legionellabakteriene overlever behandlingen. Metoden er dermed ikke hensiktsmessig i store i anlegg med mye biofilm eller mange blindrør. Tiltaket egner seg bedre til forebygging enn som avvikshåndtering. 

Som metode er sjokkoppvarming et energikrevende tiltak. 

Kjemisk rens og desinfeksjon

Dersom man har et problem med legionellabakterier eller mye biofilm i anlegget, så er kjemisk rens og desinfeksjon den sikreste metoden for å få rene rør og bli kvitt bakteriene. Det er verdt å merke seg at gjenvekst av bakterier kan oppstå dersom det er soner som ikke lar seg behandle. Det er derfor viktig at man også gjør tiltak for å fjerne blindrør.

Metoden anbefales for mindre og middels store bygg som kan stenges av for en dag. Ved større, komplekse bygg vil det være mer hensiktsmessig å vurdere et permanent vannbehandlingssystem for å rengjøre og forebygge gjenvekst av bakterier.

Apurgo har lang erfaring og gode referanser fra denne typen oppdrag.

Bistand med avvikshåndtering?

Kontakt oss

Avvikshåndtering

Kurs og opplæring


Vi vet av erfaring at ulike målgrupper har forskjellige behov og ulik bakgrunnskunnskap. Vi skreddersyr rett kurs for din bedrift.

 


Apurgo skreddersyr derfor kurs, fagsamlinger og opplæringsmateriell etter din bedrifts behov, enten målgruppen er driftspersonell og renholdere, rørleggere, driftsledere, eiendomssjefer, rådgivende ingeniører eller miljørettet helsevern.

Temaene kan variere fra praktisk rettede kurs for driftspersonell til mer utdypende kurs for dem som skal planlegge eller prosjektere nybygg.

Apurgo arrangerer også Fagsamlinger med eller uten våre samarbeidspartnere. Ta gjerne kontakt dersom dere ønsker en Fagsamling i deres region. 

Ta kontakt, så skreddersyr vi et kurs som passer din bedrift. 

Kontakt oss

Kommende kurs og Fagsamlinger

Kurs og opplæring

APURGO AS

Leirfossvegen 27

7038 Trondheim

Foretaksreg. NO 994 807 609 MVA

Hovedkontor: +47 72 90 96 60

Epost: post@apurgo.no

Fakturaadresse: Vennligst benytt EHF faktura


Kontaktskjema

Vi bruker cookies. For mer informasjon trykk her.