produkter ikon

Produkter og tjenester

Apurgo tilbyr de tjenestene du trenger for å få trygt vann i og ut av rørene.

Apurgo m3

Vannbehandlingssystemet ApurgoM3 gir optimal sikkerhet der det er behov for å forebygge og fjerne bakterievekst og Legionella i det interne vannforsyningsnettet. I tillegg kan systemet bidra til at ditt bygg oppnår to BREEAM-NOR poeng. 

Systemskisse

METODEN

ApurgoM3 kan bidra til at ditt byggeprosjekt kvalifiserer til to BREEAM-NOR poeng; 1 poeng for HEA 04, og 1 poeng for lekkasjedetektering Wat 03.

ApurgoM3  er basert på sølv- og kobberionisering. Dosering av aktive forbindelser skjer ved bruk av strøm (elektrolyse), uten håndtering av kjemikalier. Sølv- og kobberioner i vannet rengjør rørene for biofilm, dreper og forebygger etablering av Legionella og andre skadelige bakterier. 

Apurgos digitale styringssystem overvåker kontinuerlig prosessen og doserer ionene etter vannforbruk. Systemet er enkelt å vedlikeholde og det driftes av vår driftssentral via skyløsning. 

Med ApurgoM3  kan du spare energi ved å senke temperaturen i beredere og på tappevannet og likevel få helt trygt vann. Du eliminerer samtidig HMS-risiko som kjemikaliehåndtering og skåldingsfare.

Så mye energi kan du spare

ENKEL INSTALLASJON

ApurgoM3  består av en styringsenhet og én eller flere prosessceller, avhengig av vannforbruk (m3) per år. Anlegget monteres på hovedvannrøret rett etter vannmåler. Det må lages en bypass over anlegget slik at vannforsyning kan sikres under service på prosesscellene (se figur over).

Vannmåler må ha elektronisk pulsgiver som gir puls per liter (24 VDC). Dersom vannmåler ikke har integrert pulsgiver, kan det monteres ekstern pulsgiver på vannmåleren. 

Styringsskap monteres nær prosesscellene. Det må sikres 230 V / 16 A og internettilgang for overvåking, enten via fast internettlinje eller mobilt nett. 

TRYGG VANNBEHANDLING

Kobber- og sølvionisering for å hindre oppvekst av Legionellabakterier har vært benyttet i mange år, spesielt i USA. Effekten er godt dokumentert.

Det digitale styringssystemet i ApurgoM3 sørger for at doseringen med god margin holder seg langt under de gjeldende grenseverdiene. Apurgos vannbehandlingsteknologi er godkjent for drikkevannsbehandling av Mattilsynet og oppfyller kravene i Biocidforskriften. 

SLIK VIRKER APURGO M3

ApurgoM3 gir en stabil og langvarig effekt i hele rørnettet. Dermed opprettholder vi effektiv vannbehandling selv i perioder med lite bruk eller stengte bygg. 

Når positivt ladede kobber- og sølvioner binder seg til den negativt ladede celleveggen på bakterier, brytes celleveggen ned av kobberionene og åpner for at sølvionene kan trenge inn i cellen og ødelegge dens DNA. Effekten er at cellen dør, eller mister evnen til å formere seg. Metoden er også svært effektiv for rens av biofilm / begroing i vannrør.

apurgo

ULIKE MODELLER

ApurgoM3 System leveres i flere standard modeller tilpasset byggets vannforbruk. Vi tilbyr også skreddersøm ved behov.

ulike modeller

Apurgo Clean

APURGOClean er vårt intelligente doseringssystem for kjemikaliedosering. Systemet kan bidra til at ditt bygg oppnår BREEAM-NOR poeng og består av flere modeller som er robuste og fleksible. Vi tilbyr både mobile og permanente løsninger og de kan tilpasses ulike typer bygg og ulike bakterielle utfordringer. 

Doseringssystemet er i hovedsak basert på Hydrogenperoksid som er godkjent av Mattilsynet for bruk i drikkevann. Den fjerner biofilm og dreper bakterier. ApurgoClean monteres på hovedvannsintaket og sikrer alt forbruksvann. Doseringspumpen doserer kjemien i forhold til vannforbruket i bygget til enhver tid. Vannmåleren sørger for riktig dosering. Systemet er tilrettelagt for oppkobling til SD-anlegg. Systemet kan bidra til at ditt bygger kvalifisert for ett BREEAM-NOR poeng (HEA 04). 

ApurgoClean benyttes også for fjerning av misfarget vann. Misfarget vann (brunt vann) kan være en indikasjon på for høyt innhold av jern, humus og lignende i rørene. I tillegg til negative reaksjoner fra brukere, kan dette medfører stor slitasje på sanitørutstyr og høyere vedlikeholdskostnader. Dette er et irritasjonsmoment og en bekymring for mange byggeiere. Selv om drikkekvannet er bakteriologisk trygt og oppfyller kravene i Drikkevannsforskriften, kan det allikevel være misfarget og ha uønsket smak.

Apurgo har både VVS-, biologi- og kjemikompetanse som sikrer at vi finner den riktige og mest effektive metoden for å løse ditt problem. Med rene rør får dere blankt og velsmakende vann igjen og trygghet mot Legionella. 

apurgoclean-white.pngPMD

 

apurgoclean-white.pngPOD

 

Ikoner Apurgo-05 (1).png   APURGOCleanPOD - FDV

Forsidebilde_AC_brosjyre.jpg

Legionella


Apurgo tilbyr skreddersydde verktøy for forebygging, ettersyn og kontroll av Legionella i kaldt- og varmtvannsanlegg som  inngår i byggets internkontroll 


Hva inkluderer vårt legionella program? 

 • Innledende kartlegging og risikovurdering

 • Handlingsplan for avvikshåndtering

 • Årshjul med anbefalte rutiner for forebygging, ettersyn og kontroll

 • Program for vannprøvetaking

 • Instrukser for alle anbefalte oppgaver

 • Rammeverk for gjennomføring av årlig revisjon og internkontroll

 • Tilgang til våre rådgivere med ekspertise innen Legionella, avvikshåndtering og vannbehandling

OPPLÆRING OG OPPFØLGING

Vi hjelper deg i gang med den første risikovurderingen og gir deg deretter et anbefalt legionella program og de nødvendige verktøy og opplæring for gjennomføring av rutiner og internkontroll.

Ved å ha en fast leveringsavtale med oss, håndterer vi all logistikk rundt vannprøveutstyr for deretter å tolke og gi råd rundt analysesvarene. 

Skulle du ha ytterligere behov for bistand, så er vi tilgjengelig for rådgivning og gjennomføring av tiltak. Leveringsavtalen gir deg faste priser på våre rådgivningstjenester.

Ønsker du vite mer om våre produkt- og tjenesteleveranser? 

Kontakt oss

Legionellaprogram

Risikovurdering


Forskrift om miljørettet helsevern pålegger å gjennomføre risikovurderinger for virksomheter og eiendommer med innretninger som direkte eller indirekte kan spre Legionella via aerosol til omgivelsene, utendørs eller innendørs.


ET GRUNNLAG FOR KONTROLL

God kjennskap til egne bygg er essensielt for god legionellaforebygging. Apurgo tilbyr risikovurderinger som danner grunnlaget for et videre oppfølgingsprogram med forebygging og kontroll av Legionella. En risikovurdering skal minimum oppdateres årlig i tråd med gjeldende forskrifter.

Hvem omfattes av forskriften?

Les mer her

Kontakt oss gjerne for en uforpliktende prat om risikovurdering og vannprøver.

EN RISIKOVURDERING INNEBÆRER Å…


KARTLEGGE

 • Innretninger i kaldt- og varmtvannsanleggene
 • Dusjer og andre innretninger med risiko for å spre Legionella via aerosol (dråper)
 • Brukergrupper og -frekvens 
 • Temperaturer i beredere, tappepunkt og sirkulasjonsledninger
 • Bakterienivå
 • Blindrør og andre avvik ved anleggene
 • Dagens legionellarutiner 

VURDERE

 • Sannsynlighet for bakterievekst
 • Grad av aerosoldannelse
 • Sannsynlighet for og konsekvens av eventuell smitte
 • Total risiko ved bygget

ANBEFALE

 • Avvikshåndtering
 • Tekniske utbedringer
 • Legionellakontroll program for forebygging og kontroll

Risikovurdering

Vannanalyser


Apurgo tilbyr mikrobiologiske analyser av Legionella

og generelt bakterienivå (kimtall), samt øvrige drikkevannsparametere


HVORFOR VANNPRØVER?

Folkehelseinstituttet anbefaler jevnlig vannprøvetaking for overvåking av Legionella og for å verifisere at de rutiner man gjør er tilfredsstillende. Antall og frekvens av vannprøver bestemmes ved en risikovurdering.

Apurgo gir råd og kan gjøre strakstiltak dersom det avdekkes høyt bakterienivå i vannet.

PRØVETAKING

Apurgo gir opplæring i vannprøvetaking eller bistår ved behov. Nytt er at vi nå tilbyr opplæring også via video.

Analysene utføres av et uavhengig akkreditert laboratorium. Sammen setter vi opp et analyseprogram som er riktig for ditt bygg eller innretning. 

Ønsker du vite mer om vannanalyser? 

Kontakt oss

Vannanalyser

Avvikshåndtering


Apurgo bistår med rådgivning og gjennomføring 

av rens og desinfeksjon av kaldt- og varmtvannsanlegg


Avvikshåndtering anbefales når

 • Risikovurderingen eller rutinemessig tilsyn og analyser tilsier at det er behov for avvikshåndtering
 • Anlegget har vært ute av bruk i mer enn en måned
 • Det er et utbrudd eller mistanke om utbrudd av legionellose

Det finnes flere strategier for gjennomføring av rens og desinfeksjon. Hvilken metode som anbefales vurderes i det enkelte tilfelle.

Sjokkoppvarming

Sjokkoppvarming som desinfeksjonstiltak anbefales hovedsakelig ved mindre eller middels store anlegg, hvor man er sikker på at man har tilstrekkelig med varmtvann og høye nok temperaturer til å desinfisere hele anlegget.

Det er viktig å påpeke at denne metoden i liten grad fjerner biofilm og derfor er det en stor risiko for at legionellabakteriene overlever behandlingen. Metoden er dermed ikke hensiktsmessig i store i anlegg med mye biofilm eller mange blindrør. Tiltaket egner seg bedre til forebygging enn som avvikshåndtering. 

Som metode er sjokkoppvarming et energikrevende tiltak. 

Kjemisk rens og desinfeksjon

Dersom man har et problem med legionellabakterier eller mye biofilm i anlegget, så er kjemisk rens og desinfeksjon den sikreste metoden for å få rene rør og bli kvitt bakteriene. Det er verdt å merke seg at gjenvekst av bakterier kan oppstå dersom det er soner som ikke lar seg behandle. Det er derfor viktig at man også gjør tiltak for å fjerne blindrør.

Metoden anbefales for mindre og middels store bygg som kan stenges av for en dag. Ved større, komplekse bygg vil det være mer hensiktsmessig å vurdere et permanent vannbehandlingssystem for å rengjøre og forebygge gjenvekst av bakterier.

Apurgo har lang erfaring og gode referanser fra denne typen oppdrag.

Bistand med avvikshåndtering?

Kontakt oss

Avvikshåndtering

Kurs og opplæring


Vi vet av erfaring at ulike målgrupper har forskjellige behov og ulik bakgrunnskunnskap. Vi skreddersyr rett kurs for din bedrift.

 


Apurgo skreddersyr  kurs, fagsamlinger og opplæringsmateriell etter din bedrifts behov, enten målgruppen er ledere, driftspersonell og renholdere, rørleggere, driftsledere, eiendomssjefer, rådgivende ingeniører eller miljørettet helsevern.

Temaene kan variere fra praktisk rettede kurs for driftspersonell til mer utdypende kurs for dem som skal planlegge eller prosjektere nybygg.

Fagsamling

Apurgo arrangerer fagsamlinger med eller uten våre samarbeidspartnere. Ta gjerne kontakt dersom dere ønsker en fagsamling i deres region. 

Ønsker dere tilbud på kurs, ta kontakt så skreddersyr vi et kurs som passer din bedrift. 

Kontakt oss

Kurs og opplæring

Vannbehandling for vannverk


Apurgo leverer løsninger for vannbehandling for små og mellomstore vannverk.

Vi gir deg råd og veiledning i vannanalyser og valg av riktig løsning for ditt vannverk. 

Apurgo bistår med hele eller deler av godkjennelses prosessen. 


shutterstock_248793208 (1).png

Hva sier regelverket? 

Drikkevannforskriften ble oppdatert i 2017. Den nye forskriften innebærer større ansvar for de som har ansvar for små vannforsyningssystem som i hyttegrender eller hvor noen få husstander deler vannforsyning. 

Hvem gjelder det for?

Alle som eier eller opererer et vannforsyningssystem har registreringsplikt hos Mattilsynet. Nye vannforsyningssystem skal registreres og godkjennes før byggestart.

I tillegg til registreringsplikten stiller forskriften nødvendige krav for å sikre trygt vann fra alle vannforsyningssystemer som leverer til mer enn én abonnent. De som produserer vann til eget eller privat bruk, faller derfor utenfor definisjonen av vannforsyningssystem, men vil falle inn under definisjonen av enkeltvannsforsyning. 

Hva må du tenke på?

Når du skal velge ny vannkilde, må du følge disse viktige punktene:

 1. Registrering og godkjenning fra kommune og Mattilsynet
 2. At vannforsyningssystemet har eller gjennom avtale, har tilgang til nødvendig kompetanse

De viktigste sjekkpunktene er: 

 • Beskyttelsestiltak for vannkilden
 • Beredskap
 • Nødvendig vannbehandling og utstyr
 • Vannbehandling
 • Vannbehov
 • Distribusjonssystem og intern fordelingsnett
 • Grenseverdier
 • Materialer
 • Farekartlegging og farehåndtering
 • Registrering
 • Internkontroll
 • Plangodkjenning
 • Kompetanse og opplæring
 • Prøvetakingsplan
 • Leveringssikkerhet
 • Avvikshåndtering og tiltak 

Dette avgjør om vannet blir trygt å drikke og om det blir nok til forbruket ditt. Det er derfor viktig å kontakte fagmiljøer med kunnskap og kompetanse på disse områdene for å gjøre de riktige valgene basert på de mulighetene man har.

shutterstock_94727329.png

Ta kontakt med oss for veiledning og vannprøver

ApurgoLAB


Apurgo har som mål å forske på nye produkter. 

Vi optimaliserer prosesser for vannbehandling fra

laboratorieskala til kommersiell produksjon. 


ApurgoLAB.png

Apurgo LAB

I 2019 etablerte Apurgo sitt første laboratorium i egne lokaler og ApurgoLAB er nå fullt operativt.  

Apurgo har som mål å forske på nye produkter. Vi skal optimalisere prosesser for vannbehandling fra laboratorieskala til kommersiell produksjon. 

laben er utstyrt for å utføre vannbehandlingsstudier med alle sikkerhetselementer fullt på plass. Vi jobber aktivt med kvalitet og HMS for å sikre både ansatte og ytre miljø. 

Våre FoU-prosjekter støttes av Forskningsrådet og Innovasjon Norge

Vi utfører også studier i basert på kundenes forespørsel.

Forskning og utvikling i Apurgo

Forskning har vært en av de viktigste grunnpilarene i Apurgo siden selskapet ble etablert på NTNU i Trondheim, 2009. Selskapet har siden jobbet kontinuerlig for å sikre kunder energibesparende, rent og trygt vann. 

Våre medarbeidere har høy faglig kompetanse innen både kjemi og biologi. Vår visjon er «Alltid et hode foran». Vi ønsker derfor alltid å utvikle og søke etter bedre, bærekraftige løsninger for å møte fremtiden. 

LAB 1_400x230px.jpg

Nytt laboratorium gir nye muligheter

Har din bedrift fokus på forskning i innovasjonsprosessene, slik at den står godt rustet for morgendagens konkurranse? Forskning og utvikling er avgjørende når det gjelder posisjonering for fremtidens marked.

Trenden er heldigvis positivt stigende når det gjelder bedrifter som investerer i innovasjon, forskning og utvikling. Vi legger derfor til rette for at din bedrift kan ta 

LAB 2_400x230px.jpg

del i forskningsprosjekter som er direkte knyttet til din virksomhet. 

Vårt laboratorium er godt utrustet for å drive fram prosjekter i grenseland mellom kjemi og biologi. Dette gir mange nye muligheter for vår kunder, samarbeidspartnere og ikke minst bedriften.  

Pågående prosjekter

Det pågår for tiden flere spennende studier i laben og den nye virksomheten henger nøye sammen med aktivitetene i de øvrige avdelingene. Foreløpig har mye av arbeidet dreiet seg om helt nye prosesser, men det jobbes også med optimalisering av eksisterende produksjonsprosesser for våre testkunder.  

Avdelingen innehar nøkkelkompetanse for både forskning og forretningsutvikling, noe som kompletterer eksisterende kompetanse i Apurgo. 

Vi i Apurgo legger stor vekt på et nært samarbeid med våre kunder og jobber aktivt for at disse skal ha suksess i markedet. Du er velkommen til å kontakte oss for å se hvilke muligheter som ligger for ditt prosjekt. 

Studenter 1_400x230px.jpg

Studentprosjekter

For å imøtekomme kundenes behov og krav til høy kvalitet på både forbruksvann og behandling av drikkevann forsker selskapet stadig på bedre måter for å jobbe med vann. Apurgos forretningsstrategi og interne kultur er å alltid ha tilgang på ny kunnskap og teknologi.

Som et ledd i vårt forsknings- og utviklingsarbeid, jobber og samarbeider vi derfor med flere aktører, blant annet NTNU og SINTEF. Siden selskapet ble etablert har vi også jobbet sammen med Bachelor- og Masterstudenter fra NTNU. Dette skal støtte opp om at våre kunder alltid skal ha tilgang til høy kompetanse og den best tilgjengelige teknologi i markedet.  

LAB 5_400x230px.jpg

Smartere sammen!

Utveksling og deling av kunnskap står i høysetet hos oss. Apurgo er derfor alltid åpen for nye og utfordrende forskningsprosjekter fra både studenter, samarbeidspartnere og kunder. Vi mener bestemt at vi blir smartere sammen! 

Kontakt oss gjerne dersom du ønsker å diskutere et prosjekt eller presentere ett studie du tror vi kan ha felles interesse av.

Kontakt oss

Vannbehandling for offshore- og skipsapplikasjoner 


Apurgo leverer vannbehandlings og desinfeksjonsløsninger for offshore- og skipsapplikasjoner som sikrer den optimale løsningen for det enkelte fartøy eller installasjon. Produktene spenner fra portvakter til forebyggingssystemer og er basert på vår unike vannbehandlingsløsninger.


APURGO AS

Leirfossvegen 27

7038 Trondheim

Foretaksreg. NO 994 807 609 MVA

Hovedkontor: +47 72 90 96 60

Epost: post@apurgo.no

Fakturaadresse: Vennligst benytt EHF faktura


Kontaktskjema

Vi bruker cookies. For mer informasjon trykk her.