Skolebarn.jpg

Opprettholder du ordinære driftsrutiner for god legionellakontroll? 

Er svaret nei og bygget er, eller har vært stengt mer enn ett par uker er det viktig å utføre legionellaforebyggende tiltak nå. 

Hva må du gjøre før du kan åpne skoler eller barnehager?

I forbindelse med koronautbruddet har mange bygg vært stengt eller hatt redusert drift i en lengre periode. Dette gir grobunn for vekst av legionellabakterier. Hvis du ikke har oppretthold ordinære rutiner for legionellakontroll i stengningsperioden er det derfor svært viktig at du gjennomfører legionellaforebyggende tiltak før bygget åpnes for fullt. Dette innebærer en rørrens, desinfisering av bygg og overflater og at arbeidsgiver sørger for å utføre en risikovurdering av faren for smittespredning, før bygget åpnes for fullt.

Vi kan bistå med risikokartlegging, vannprøver og analyser. 

Legionella

Bygg har nå vært stengt eller i redusert drift i lengere perioder. Det er derfor viktig at man før man tar i bruk bygg for fult, gjør en rørrens eller andre Legionella-forebyggende tiltak slik at man unngår vekst av bakterier.

shutterstock_760762681.jpg

Legionella-forebyggende tiltak er et krav fra Folkehelseinstituttet 

Folkehelseinstituttet skriver i sin Legionella veileder; Vannrapport 123, kap. 4.4.2., samt kap. 7.6.2 at alle anlegg som kan spre legionellasmitte minst rengjøres og desinfiseres dersom anlegget har vært ute av drift i mer enn en måned, eller dersom rutinemessig tilsyn og analyser viser at det er nødvendig. Dette er et viktig tiltak for å sørge for god folkehelse og et av få steder hvor ordet brukes. Likevel er realiteten at mange enten ikke følger dette kravet, eller at utførelsen er for dårlig slik at man ikke oppnår ønsket effekt. Dette er svært beklagelig da Legionella kan føre til alvorlig sykdom. 

Ikoner Apurgo-07 (1).png

Hva må du gjøre før åpning?

Prosess før åpning.png

BIOFILM

Vannrapport 123 anbefaler i kapittel 6.2 at anlegget bør rengjøres før desinfeksjon. Rengjøringen hindrer at belegg, eller biofilm, i ledninger, tanker og på andre flater reduserer effekten av desinfeksjonen. 

DESINFEKSJON

Desinfeksjon kan utføres med kjemiske desinfeksjonsmidler, eller sjokkoppvarming. Det er helt nødvendig at alle deler av anlegget behandles, ikke bare partier som er lett tilgjengelige. 

RØRSPYLING

I perioden hvor bygget er stengt må du utføre ukentlig gjennomspyling av alle tappepunkt for å forhindre bakterievekst og beleggdannelse i rørnettet ref. FHI, Vannrapport 123, kap. 7.6.4, s. 71. Dersom ukentlig gjennomspyling ikke lar seg gjennomføre og anlegget står lengre enn en måned uten vannforbruk, må rørnettet rengjøres og desinfiseres før det tas i bruk igjen, jfr. FHI, Vannrapport, kap. 4.4.2, s. 35. Dette bør da gjøres så tett opp mot åpning av bygget som mulig. 1-2 uker etter tiltakene bør det tas vannprøver for å sjekke status.

RENGJØRING AV SANITÆRUTSTYR

Rengjøring av dusjhoder i anlegg hvor man ikke bruker kontinuerlig virkende bekjempningstiltak mot legionellavekst, bør demonteres, rengjøres og deretter desinfiseres, for eksempel med klor, minst kvartalsvis. Dusjslangene bør behandles på samme måte hvis det er mulig. Vannrapport 123, kapittel 7.6.3 gir en beskrivelse av hvordan det kan gjøres.

Ikoner Apurgo-05.png    
 
Risikokartlegging
og -analyser

Ikoner Apurgo-09.png

Legionellaprogram

Ikoner Apurgo-11.png

Vannprøver

Apurgo m3

Vannbehandlingssystemet ApurgoM3 gir optimal sikkerhet der det er behov for å forebygge og fjerne bakterievekst og Legionella i det interne vannforsyningsnettet.

Apurgo Clean

Det intelligente doseringssystemet APURGOClean gir optimal kjemikalie dosering til permanent behandling og / eller kjemisk rens av rørnettet.

 

Har du fått eller er det en risko for at du kan få smitte i bygget?

 Da bør du kartlegge følgende punkter for å begrense smitten: 

 • Risikosoner / anlegg
 • Bruken av bygget
 • Risikogrupper
 • Dagens rutiner for rengjøring og personlig hygiene

Det er også viktig at du holder deg oppdatert på Covid-19 smitten, og følger hygiene rådene fra myndighetene. I tillegg bør ansvarlige byggeiere ha en plan for hvordan organisasjonen skal forebygge og håndtere en eventuell smittesituasjon.

mann som hoster 

produkter ikon

Allerede fått smitten i bygget - hva gjør du?

Har du allerede fått smitte i bygget anbefaler vi at du gjennomfører en risikoanalyse, beskriver en tiltaksplan og utfører tiltak beskrevet i denne. I etterkant må det utarbeides en rapport i henhold til gjeldende myndighetskrav.

Prosess før åpnind_desinfeksjon.png

Det er arbeidsgivers ansvar å vurdere faren for smittespredning

Arbeidstilsynet vurderer det nye koronaviruset som smitterisikogruppe 3, eller note 3. Note 3 betyr at viruset normalt ikke smitter gjennom luften.

Som arbeidsgiver har du et særskilt ansvar jfr. forskrift om utførelse av arbeid, kap. 6 og det anbefales at du samarbeider med de ansatte rundt kartlegging og risikovurdering gjennom en eventuelt tillitsvalgt. Bedriftshelsetjenesten kan også kontaktes ved behov.

Vi bistår gjerne med prosjektledelse, koordinering, og faglig bistand. Vi lager tiltaksplaner for virushåndtering og hjelper deg å skaffe riktig utstyr og kvalifisert personell til desinfisering.  Vi sørger også for kjemikalier og desinfiserende midler.

TILTAK

Dersom mange personer bruker bygget kan det være nødvendig å desinfisere hele eller deler av bygningsmassen. Det må også lages faste rutiner for gjennomføring av desinfeksjon. Målet er å forebygge smittespredning og uønskede hendelser raskt og riktig for å komme tilbake i normal drift så fort som mulig. Vi anbefaler alle å skaffe profesjonell hjelp til dette arbeidet.

RAPPORT

Det er viktig å følge retningslinjene for rapportering av tiltak til myndighetene. Vi anbefaler at du følger spesifikke instrukser for å opprettholde gode rutiner for hygiene og sikkerhet. Rutinene er viktige for å unngå videre smittespredning og for å unngå problemer både under og etter stengningsperioden. God kjennskap til egne lokaler og bygg er viktig for god smitteforebygging og oppblomstring av andre typer bakterier som Legionella.

ikon dråpe

Dette kan Apurgo hjelpe deg med

Vi hjelper deg i gang med den første risikovurderingen og gir deg deretter et risikodiagram og en anbefalt handlingsplan. Vi sørger også for nødvendige verktøy og opplæring for gjennomføring av rutiner og internkontroll. Vi gjennomfører også tiltakene om ønskelig. 

Vi kan gjennomføre tiltakene der det er behov for dette. 

Risikovurdering

 • Risikoanalyse
 • Forebyggende tiltak
 • Beredskap 
 • Rengjøring og desinfeksjon av bygg og sanitæranlegg     

Gjennomføring 

 • Vi gir opplæring i renholdsprosedyrer og instrukser for alle anbefalte oppgaver til eksisterende renholds- og vedlikeholdspersonell
 • Vi kvalitetssikrer at legionella oppgaver og desinfeksjon utføres i henhold til alle anbefalte oppgaver
 • Vi gir tilgang til ressurer for rengjøring og desinfeksjon av rørnett, bygg og overflater
 • Vi sørger for tilgang til utstyr og kjemikalier for gjennomføring av rens og desinfeksjon 
 • Vi bistår i opprettholdelse av driftsrutiner knyttet til vannbehandling for forebygging av Legionella
 • Vi utfører permanent behandling og / eller engangs kjemisk rens av rørnett
 • Vi utformer dokumentasjon etter utførte oppdrag til offentlige myndigheter      

Du kan kontakte oss for en uforpliktende prat om risikovurdering og vannprøver her:

Hovedkontor: +47 72 90 96 60

Epost: post@apurgo.no

Fakturaadresse: Vennligst benytt EHF faktura

← Tilbake til nyheter

Vi bruker cookies. For mer informasjon trykk her.