shutterstock_267830435 (1).jpg

Råd til treningssenter som har stengt


Som følge av koronapandemien (SarsCoV-2 / Covid-19) har alle treningssenter måttet stenger sine lokaler. 

Det er viktig at alle som har stengt treningslokalene gjør tiltak og opprettholder rutinger i henhold til gjeldende lover og forskrifter. Disse rutinene er viktig for å unngå at nye problemer oppstår når senteret kan åpne igjen. 

Anlegg som har vært ute av bruk i mer enn en måned skal rengjøres og desinfiseres ref. Folkehelseinstituttets Vannrapport 123, kap. 7.6.2 - Rengjøring og desinfeksjon av distribusjonssystem.

Apurgo anbefaler å opprettholde / innføre følgende rutiner: 

Legionella i forbruksvann

Det er viktig å fortsettte med legionellatiltakene som man ville ha kjørt om bygget hadde vært åpent for publikum, minst i like stor grad som om treningssenteret var i normal drift. Vi anbefaler å intensivere, gjerne doble, rutinene for Legionella forebygging.

Vannforbruket vil nå kraftig reduseres, noe som kan medføre at vannet står stille over lengere tid. Dette øker risikoen for oppvekst av Legionella. Folkehelseinstituttet anbefaler jevnlig vannprøvetaking for overvåkning av Legionella og for å verifisere at de rutiner man gjør er tilfredsstillende. Antall og hyppighet av vannprøver bestemmes ved en risikovurdering. 

Apurgo kan gjennomføre vannprøvetaking, gi råd og bistå med strakstiltak dersom det avdekkes høyt bakterienivå i vannet.

Rutine for gjennomspyling av tappepunkt

For å unngå at drikkevannet blir stillestående, noe som reduserer kvaliteten og øker faren for bakterier, anbefales det å gjennomspyle tappepunktene regelmessig. Det er da viktig å tappe fra både kaldt- og varnmtvannssiden slik at vannet blir skiftet ut. 

Apurgo anbefaler at dette gjøres minst 2 ganger i uka under stengningsperioden.

§Forskrift om miljørettet helsevern

Denne pålegger å gjennomføre risikovurderinger for virksomheter og eiendommer med innretninger som direkte eller indirekte kan spre Legionella via aerosol (dråper) til omgivelsene, utendørs eller innendørs.

dusj

Varmtvann

Det er ikke anbefalt å redusere temperaturen på varmtvannsanlegget for å redusere forbruk av strøm da dette kan gi bedre vekstvilkår for legionellabakterien. Dersom man har legionellasikring som f.eks. ApurgoM3 System eller tilsvarende kan man trygt senke temperaturen ned til 50oC på varmtvannsberedere og eller følge de ordninære rutiner for legionellasikring. 

Apurgo anbefaler allikevel at man følger tidligere nevnte prosedyrer for gjennomspyling av tappepunkt på både kaldt- og varnmtvannssiden. 

Legionella i svømmebasseng

Dersom man har trengingssenter med svømmebasseng eller boblebadinnrettninger er det viktig å fortsette med legionellatiltakene som man ville kjørt dersom disse hadde vært i bruk. 

Vær oppmerksom på at ved endringer i driften og før oppstart må det framlegges dokumentasjon med vurdering av alle forhold ved driften av badeanlegger som kan ha innvirkning på helse, hygiene og sikkerhet for brukerne, jfr. Bassengforskriften, kap. 2, §6.

Risikovurdering av fare for smittespredning

Du må vurdere risiko og planlegge tiltak for om de ansatte kan komme i kontakt med smittede på arbeidsplassen eller selv utgjøre en smittefare. 

Om bedriften har ordinær drift eller er delvis åpen ved at ansatte f.eks. benytter treningssenter til streaming av treningstimer for medlemmer, er det viktig at du vurdere om du har ansatte eller innleid personale som kan komme i en smittesituasjon gjennom å kartlegge og risikovurdere alle farer og problemer. 

Hva bør du vurdere om treningssenteret har vært stengt i en måned eller mer?

 • Hva kan gå galt
 • Hva kan du gjøre for å forhindre dette
 • Hva kan vi gjøre for å redusere konsekvensen dersom det er smitte
 • Har vi kompetanse til å gjennomføre en risikovurdering
 • Må vi desinfisere bygg og overflater
 • Har vi utstyr til å iverksette tiltak
 • Trenger vi ekstern bistand

Har du stengt treningssenteret er det viktig at du foretat en riskovurdering for å avdekke eventuell smitte i bygg og gjennomfører en desinfeksjon av bygget dersom forholdene tilsier at det er behov for dette. 

Det er også svært viktig å opprettholde ordinære driftsrutiner for å unngå at nye problemer oppstår etter at stengningsperioden er over.

Arbeidstilsynet vurderer det nye koronaviruset som smitterisikogruppe 3 (note 3). Note 3 betyr at viruset normalt ikke smitter gjennom luften.

Som arbeidgiver har du et særskilt ansvar jfr. Forskrift om utførelse av arbeid, Kap 6 og det anbefales at man samarbeider med de ansatte rundt kartlegging og risikovurdering gjennom en eventuelt tillitsvalgt. Bedriftshelsetjenesten kan også kontaktes ved behov. 

Apurgos råd og tjenester for dette kan du lese mer om her. .

Hva bør du kartlegge

 • Innretninger i kanldt- og varmtvannsanleggene
 • Dusjer og andre innretninger med risiko for å spre Legionella via aerosol (dråper)
 • Brukergrupper og - frekvens
 • Temperaturer i beredere, tappepunkt og sirkulasjonsledninger
 • Bakterienivå
 • Blindrør og andre avvik på anleggene
 • Dagens legionellarutiner

 Hva bør du vurdere

 • Sannsynlighet for bakterievekst
 • Grad av areosoldannelse
 • Sannsynlighet for og konsekvens av eventuell smitte
 • Total risiko ved bygget

bakterier  

Vi hjelper deg i gang med den første risikovurderingen og gir deg deretter en anbefalt handlingsplan og deretter et drifts- og vedlikeholdsprogram. 

I tillegg besørger vi de nødvendige verktøy og opplæring for gjennomføring av rutiner og internkontroll. Der det er behov kan vi også gjennomføre tiltakene.

Risikovurdering

 • Vi utfører en risikovurdering, lager et risikodiagram og utformer en handlingsplan

Apurgo gjennomfører 

 • Opplæring i renholdsprosedyrer og instruker for alle anbefalte oppgaver til eksisterende renholds- og vedlikeholdspersonell
 • Vi kvalitetsikrer at desinfeksjon og at denne utføres i henhold til alle anbefalte oppgaver
 • Vi gir tilgang til ressurser for rengjøring og desinfeksjon av bygg og overflater
 • Vi sørger for tilgang til utstyr og kjemikalier for gjennomføring av desinfeksjon
 • Vi bistår i opprettholdelse av driftsrutiner knyttet til vannbehandling for forebygging av Legionella
 • Vi utfører permanent behandling og / eller engangs kjemsik rens av rørnett 

Vår kompetanse - din trygghet!

Basert på vår kompetanse og erfaring anbefaler Apurgo at man følger spesifikke instrukser for å opprettholde hygiene og sikkerhet. Disse rutinene er viktige for å unngå videre smittespredning og unngå nye problemer etter at stengingsperioden er over. 

God kjennskap tilegne lokaler og bygg er essensielt for god smitte forebygging og oppblomstring av andre typer bakterier som Legionella. 

Ta gjerne kontakt for råd om hvordan ditt treningssenter / bygg driftes trygt og sikkert.

← Tilbake til nyheter

Vi bruker cookies. For mer informasjon trykk her.