mann som hoster

Risikovurdering av faren for smittespredning - råd til arbeidsgiver


Som følge av koronapandemien ( SarsCoC-2 / Covid -19) er det viktig at du som arbeidsgiver nå gjennomfører en risikovurdering av mulig smittefare på arbeidsplassen for å ivareta dine ansatte og hindre spredning av virus jfr. Arbeidstilsynets Forskrift om tiltaks- og grenseverdier § 1-3.

Du må tenke gjennom risikoen og planlegge tiltak for om de ansatte kan komme i kontakt med smittede på arbeidsplassen eller selv utgjøre en smittefare. 

Om bedriften har ordinær drift eller er delvis åpen er det viktig at du vurderer om du har ansatte eller innleid personale som kan komme i en smittesituasjon gjennom å kartlegge og risikovurdere alle farer og problemer.

Har du stengt forretningen er det viktig at du foretar en risikovurdering for å avdekke eventuell smitte i bygg og gjennomfører en desinfeksjon av bygget dersom forholdene tilsier at det er behov for dette. 

Det er også svært viktig å opprettholde ordinære driftsrutiner  for å unngå at nye problemer oppstår etter at stengningsperioden er over. 

Arbeidstilsynet vurderer det nye koronaviruset som smitterisikogruppe 3 (note 3). Note 3 betyr at viruset normalt ikke smitter gjennom luften. Som arbeidsgiver har du et særskilt ansvar jfr. Forskrift om utførelse av arbeid, Kap. 6 og det anbefales at man samarbeider med de ansatte rundt kartlegging og risikovurdering gjennom en eventuelt tillitsvalgt. Bedriftshelsetjenesten kan også kontaktes ved behov. 

Eksempler på risikofaktorer i forbindelse med koronaviruset: 

 • Arbeidstakere i risikogrupper
 • Nærkontakt med kolleger eller kunder / publikum (mindre enn 2 meter)
 • Manglende tilgang til håndvask eller såpe eller spritbaserte hånddesinfeksjonsmidler
 • Manglende tilgang til nødvendig smittevernutstyr, eks. hansker, P3-Masker, visir / tette vernebriller
 • Manglende opplæring for de ansatte
 • Reisevirksomhet

Hva bør du vurdere? 

 • Hva kan gå galt?
 • Hva kan vi gjøre for å forhindre dette?
 • Hva kan vi gjøre for å redusere konsekvensene dersom det skjer?
 • Har vi kompetanse til å gjennomføre risikovurdering?
 • Må vi desinfisere bygg og overflater?
 • Har vi utstyr til å iverksette tiltak?
 • Trenger vi ekstern bistand?

smitteområder

Hva kan Apurgo bistå med? 

Vi hjelper deg i gang med den første risikovurdering og gir deg deretter et risikodiagram og så en anbefalt handlingsplan. I tillegg sørger for de nødvendige verktøy og opplæring for gjennomføring av rutiner og internkontroll knyttet til dette. Vi kan også gjennomføre tiltakene der det er behov for dette. 

Risikovurdering

 • Vi gjennomfører en risikovurdering
 • Vi utformer et risikodiagram
 • Vi utformer en anbefalt handlingplan

Gjennomføring

 • Vi gir opplæring i renholdsprosedyrer og instrukser for alle anbefalte oppgaver til eksisterende renholds- og vedlikeholdspersonell
 • Vi kvalitetssikrer at desinfeksjon utføres i henhold til alle anbefalte oppgaver
 • Vi gir tilgang til ressurer for rengjøring og desinfeksjon av bygg og overflater
 • Vi sørger for tilgang til utstyr og kjemikalier for gjennomføring av desinfeksjon
 • Vi bistår i opprettholdelse av driftsrutiner knyttet til vannbehandling for forebygging av Legionella
 • Vi utfører permanent behandling og / eller engangs kjemisk rens av rørnett
 • Vi utformer dokumentasjon etter utførte oppdrag til offentlige myndigheter

Vår kompetanse - din tryghet!

Basert på vår kompetanse og erfaring anbefaler Apurgo at man følger spesifike instrukser for å opprettholde hygiene og sikkerhet. Disse rutinene er viktige for å unngå videre smittespredning og unngå nye problemer etter at stengingsperioden er over. God kjennskap til egne lokaler og bygg er essensielt for god smitteforebygging og oppblomstring av andre typer bakrerier som Legionella

Ta gjerne kontakt for råd om hvordan du som arbeidsgiver kan redusere faren for smitte. 

APURGO AS

Leirfossvegen 27

7038 Trondheim

Foretaksreg. NO 994 807 609 MVA

Hovedkontor: +47 72 90 96 60

Epost: post@apurgo.no

Fakturaadresse: Vennligst benytt EHF faktura

← Tilbake til nyheter

Vi bruker cookies. For mer informasjon trykk her.