bakterier

Råd til idrettsbygg som har stengt grunnet Covid-19


Som følge av koronapandemien (SarsCoV-2 / Covid-19) måtte mange norske treningssenter, idretts- og svømmehaller stenge dørene sine 12. mars. 

Det er nå viktig at stengte idrettsbygg og andre bygg i denne kategori, følger spesifikke instrukser for å opprettholde hygiene og sikkerhet. Disse rutinene er viktige for å unngå at nye problemer oppstår etter at stengingsperioden er over. God kjennskap til egne bygg er essensielt for god legionellaforebygging.

Legionella i forbruksvann

Det er viktig å fortsette med legionellatiltakene som man ville ha kjørt om bygget hadde vært åpent for publikum, minst i like stor grad som om bygget er åpent og i normal drift. Vi anbefaler å intensivere, gjerne doble, rutinene for Legionellaforebygging.

Vannforbruket vil nå kraftig reduseres, noe som kan medføre at vannet står stille over lengre tid. Dette øker risikoen for oppvekst av Legionella. Folkehelseinstituttet anbefaler jevnlig vannprøvetaking for overvåkning av Legionella og for å verifisere at de rutiner man gjør er tilfredstillende. Antall og frekvens av vannprøver bestemmes ved å gjøre en risikovurdering. 

Apurgo gir rå og kan gjøre strakstiltak dersom det avdekkes høyt bakterienivå i vannet. 

§ Forskrift om miljørettet helsevern pålegger å gjennomføre risikovurderinger for virksomheter og eiendommer med innretninger som direkte eller indirekte kan spre Legionella via aerosol til omgivelsene, utendørs eller innendørs.

Rutine for gjennomspyling av tappepunkt

For å unngå at drikkevannet stagneres, noe som reduserer kvaliteten, anbefales det å gjennomspyle tappepunktene regelmessig. Det er da viktig å tappe både fra kaldt- og varmtvannsiden slik at vannet blir skiftet ut. Apurgo anbefaler at dette gjøres minst 2 ganger i uken under stengingsperioden.

Varmtvann

Det er ikke anbefalt å redusere temperaturen på varmtvannsanlegget for å redusere forbruk av strøm da dette kan gi bedre vekstvilkår for legionellabakterien. Dersom man har legionellasikring som f.eks. ApurgoM3 System eller tilsvarende kan man trygt senke temperaturen ned til 50ºC på varmtvannsberedere og ellers følge de ordinære rutiner for legionellasikring. Vi anbefaler allikevel at man følge tidligere nevnte prosedyrer for gjennomspyling av tappepunkt på både kaldt- og varmtvannsiden.

Legionella i svømmebassenget

Her er det også viktig å fortsette med legionellatiltakene som man ville ha kjørt dersom svømmehallen hadde vært åpent for publikum. 

Vanligvis ville lekeapparater kanskje blitt spylt gjennom en gang rett før åpning, men i stengningsperioden er det lurt å gjøre dette flere ganger om dagen. Denne prosessen kan ofte automatiseres og spyletiden kan ofte reguleres fra avstand. Om du er i tivl anbefaler vi å ta kontakt med din byggtekniske rådgiver for å unngå at eventuelle skalder på fliser og betong oppstår. 

Merk at ved endringer i driften og før oppstart må det framlegges dokumentasjon med vurdering av alle forhold som kan ha innvirkning på helse, hygiene og sikkerhet for brukerne ved driften av badeanlegget, jfr. Bassenforskriften kap. 2 §6.

Dosering kjemikalier

For å opprettholde vannkvaliteten er det viktig at man ikke slutter med doseringen av kjemikaliene, men man kan endre på mengde av noen av disse.

 • Man kan avslutte dosering av flokkuleringsmiddel og eventuelle duftestoffer. Om man velger å stenge denne doseringen er det viktig å spyle gjennom doseringspipene med vann for å unngå tetting når man starter opp igjen
 • Man kan eventuelt redusere dosering av HCO3 litt, slik at det oppstår mindre fordampning av CO2. Det er også mulig å endre på HCO3 doseringe for å unngå ekstra belastning på systemet når anlegget skal skrues på igjen. 
 • Pass på at pH-verdien ikke stiger i denne perioden. Der er noe som vanligvis ikke skjer i disse forhold, men i noen enkelttilfeller kan det allikevel skje. 
 • Følg med på pH-verdiene! Om denne stiger trenger man muligens ekstra tiltak.

Kilde: Hellebrekers, NE

Temperatur i luften

For å redusere strøm kan lufttemperaturen også reduseres. Det anbefales at man opprettholder samme temperaturforskjell mellom badevann og luft som man pleier før stengningsperioden. Dette for å unng en økning i fordamping. 

Energi vann

For å spare strøm kan vannsirkulasjon settes på nattinnstillingene. Dette medfører redusert sirkulasjon i vannet samtidig som vannkvaliteten opprettholdes. Vi fraråder å slå av sirkulasjoen helt. 

Et annet tiltak for å spare strøm på oppvarming av bassengvann kan være om man har bunner som kan flyttes opp og ned. Da anbefales det å sette de på den høyeste innstillingen, slik at vannet blir lavest mulig. Om m,an da har trekk anbefales det å legge disse over badene og ha de liggende 24-7.

Energi luft

For å spare strøm kan man evt sette ventilasjonsanleggene på nattinnstilling. Vær oppmerksom så det ikke bygger seg opp fukt noen steder. Ved å regelmessig spyle lekestativene / - elementene oppstår det mer fukt i rommene enn ved en normal nattsituasjon. Det frarådes derfor å slru av ventilasjonen helt. 

Legionellaprogram

Prøvetaking

Det anbefales å fortsette med prøvetaking, også i stengningsperioden. Det gjør det enklere å starte opp svømmehallen etter at stengingsperioden er over. Si fra til laboratoriet om dere holder stengt, slik at de ikke møter opp og ingen er tilstede for å slippe de inn. Ytterligere regulering av prøvetaking kan leses i Bassengforskriften. Trenger dere bistand til prøvetaking kan Apurgo bistå med dette.

Badeanlegg.jpgSpyling av filter

Om bassengfilteret har blitt spylt ordentlig på starten av stengningsperioden, kan man forvente minfre forurensing nå som bygget er stengt, spesielt om sirkulasjonen står på nattstilling. Derfor er det for renhold sin del ikke nødvendig å spyle filterne. Det anbefales likevel å gjøre det minst annenvher uke for å unngå etablering av bakterier i filteret. 

Renhold

Pass på at hele hallen er grundig renhjort før man stenger av. Dette inkluderer at gulv er rengjort, filter er spylt, utstyr som lekestativer og -elementer er rengjort, tørket og blir lagret tørt. 

Ting som ikke blir lagret tørt kan resultere i biofilm på utstyret, som igjen kan forårsake hudinfeksjoner hos besøkende når utstyr blir tatt i bruk igjen. 

Oppfølging

Gå gjennom anlegget to ganger i uka for å kontrollere om alt fungerer som tenkt og for å dobbeltsjekke at det ikke er noen lekkasjer eller svikt på noen av systemene. Apurgo anbefaler at man på denne runden følger prosedyre som beskrevet for gjennomspyling av tappepunkter.

Hva bør du kartlegge?

 • Innretninger i kaldt- og varmtvannsanleggene
 • Dusjer og andre innrettninger med risiko for å spre Ledionella via aerosol (dråper)
 • Brukergrupper og -frekvens
 • Temperatuer i beredere, tappepunkt og sirkulasjonsledninger
 • Bakterienivå
 • Blindrør og andre avvik ved anleggene
 • Dagens legionellarutiner

Hva bør du vurdere?

 • Sannsynlighet for bakterievekst
 • Grad av aerosoldannelse
 • Sannsynlighet for og konsekvens av eventuell smitte
 • Total risiko ved bygget

Risikovurdering

Hva kan Apurgo bistå med?

Vi hjelper deg i gang med den første risikovurderingen og gir deg deretter en anbefalt drifts- og vedlikeholdsprogram samt de nødvendige verktøy og opplæring for gjennomføring av rutiner og internkontroll.             

 • Risikokartlegging og risikoanalyser for forebygging av smitte i bygg
 • Ressurser for rengjøring og desinfeksjon av bygg
 • Opplæring og veiledning av eksisterende vedlikeholdspersonell
 • Kvalitetssikre at desinfeksjon utføres i henhold til anbefalte nasjonale og internasjonale rutiner
 • Opplæring renholdsprosedyrer og instrukser for alle anbefalte oppgaver
 • Vannrensing; permanent og kjemisk rørrens
 • Utforme dokumentasjon etter utførte oppdrag

Ta gjerne kontakt for råd om hvordan ditt idrettsbygg driftes trygt og sikkert.

              

APURGO AS

Leirfossvegen 27

7038 Trondheim

Foretaksreg. NO 994 807 609 MVA

Hovedkontor: +47 72 90 96 60

Epost: post@apurgo.no

Fakturaadresse: Vennligst benytt EHF faktura

← Tilbake til nyheter

Vi bruker cookies. For mer informasjon trykk her.